د نکاح خط سند

د قانونی اسنادو سره د میړه او ښځی شتون (تذکره٫ پاسپورت)

د دوه تنو شاهدانو شته والی له دوه عکسونو سره

د نکاح خط د کتابچی قیمت ( ۵۰ امریکایی ډالره)

- د واده سند

- د ښځی یا د میړه شته والی حتمی دی

-  د دری تنو اقرار کوونکو او دوو تنو شاهدانو شته والی حتمی دی

-       دوه عکسونه

- د سند قیمت ( ۵۰ امریکایی ډالره)

 

د مجردی سند

 

د مجردی د سند اخیستلو شرایط

د سند د اخیستونکی شته والی د دریو تنو اقرار کوونکو دوه تنو شاهدانو سره، چی افغانی سند ولری (تذکره٫ پاسپورت)

د اتلس کلنی نه مخکی د افغانستان نه وتلی وی

لیکلی سند

د ټولو دوه عکسونه

قیمت (۵۰ امریکایی ډالر)

 

طلاق خط

 

که چیری د مهر٫ نفقی یا د کوچنیانو د ساتنی موضوع نه وی او هدف یوازی جدایی وی، نمایندګی کولای شی د میړه،٫ ښځی او د دوه تنو شاهدانو د شتون په صورت کی د بیلوالی سند ورکړی که ښځه او میړه د حقوقو غوښتونکی وی نو دا موضوع محکمی ته وړاندی کیږی

 

د طلاق خط شرایط

-    د ښځی او میړه په ګډون د دوو تنو شاهدانو شتون حتمی دی د قانونی اسناد سره (تذکره٫ پاسپورت)

-         دوه قطعی عکسونه

-         قیمت (۵۰ امریکایی دالره)

 

د مړینی او مریضی سند

د موظف داکتر تایید او د روغتون د سند پر اساس د مړینی سند ورکول کیږی

د موظف داکتر تایید او د روغتون د سند پر اساس د مریضی سند ورکول کیږی

د دی سندونو اخیستل وړیا دی

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn