د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت نوې ډهلي - په نوي دهلي کی د افغانستان لوی سفارت
په نوي ډیلي کې د هند له ملي دفاعي کالج څخه د افغان سفیر لیدنه
د افغانستان سفیر د هند د کانګرس حزب له مرستیال سره وکتل
د افغانستان سفیر د هند له نظامی اکادمی څخه لیدنه وکړه
په هند کې د افغانستان سفارت مرستیال د ګارډن سیټي پوهنتون د ۲۵ کلنۍ په مراسمو کې ګډون وکړ
دیدار رییس اجراییه بورد کرکت افغانستان با سفیر افغانستان
Ambassador Shaida Mohammad Abdali
ډاکټر شیدا محمد ابدالی
د افغانستان لوی سفیر
Your investment destination at the Heart of Asia
Your investment destination at the Heart of Asia

اړیکې

د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت
نوې ډهلي

5/50 اف، شانتي پد، چنکیاپوري
نوې ډهلي – 110021
ټلیفون: +91-11-2410 0412
فکس: +91-11-2687 5439
 delhimfa.af

د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قونسولي
ممبيي

115، واکېشور سړک، واکیشور، ملبار غونډۍ،
ممبيي، مهراشترا - 400006
ټلیفون: +91-22-2363 3777
فکس: +91-22 2363 5437