د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت نوې ډهلي - په نوي دهلي کی د افغانستان لوی سفارت
په نوي ډیلي کې د افغان سیک او اهل هنود له استازو سره د افغان سفیر ناسته
په نوي ډیلي کې د افغان سفیر د روژه ماتي مېلمستیا
پر افغان ژورنالستانو باندې د وروستیو بریدونو په اړه د افغان سفیر وینا
په IAFAC کې د افغان سفیر وینا
په نوي ډیلي کې د افغانستان سفارت له خوا د نوروز لماځڼه
Ambassador Shaida Mohammad Abdali
ډاکټر شیدا محمد ابدالی
د افغانستان لوی سفیر

اړیکې

د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت
نوې ډهلي

5/50 اف، شانتي پد، چنکیاپوري
نوې ډهلي – 110021
ټلیفون: +91-11-2410 0412
فکس: +91-11-2687 5439
 delhimfa.af

د افغانستان د اسلامي جمهوریت جنرال قونسولي
ممبيي

115، واکېشور سړک، واکیشور، ملبار غونډۍ،
ممبيي، مهراشترا - 400006
ټلیفون: +91-22-2363 3777
فکس: +91-22 2363 5437