وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با بخش های اقتصادی و تجارتی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی جدید اخیراً یک یاد داشت تفاهم همکاری مشترک را با 9 شفاخانه بزرگ جمهوری هند هر یک Apollo، Artimis، Asian، Dharamshila،BLK Super Specialty ، Indian Spinal Injuries Center، Jaypee Hospital،، Madanta the Medcity، و Primus در مقر این سفارت به امضا رسانید.

به اساس یاد داشت تفاهم همکاری یاد شده، همه شفاخانه های فوق الذکر تعهد سپردند که خدمات ذیل را برای مریضان افغان ارائه خواهند نمود:

 • ارائه خدمات بهتر مطابق نورم های بین المللی برای مریضان افغان
 • توجه بیشتر و بهتر به مریضان افغان که جهت معالجه به شفاخانه های فوق الذکر مراجعه مینمایند.
 • با همه مریضان افغان که جهت معالجه به شفاخانه های فوق مراجعه مینمایند، همانند مریضان هندی برخورد خواهد شد و مریضان افغان نیاز ندارند تا از این پس پول بیشتر را به عنوان مریضان بین المللی به شفاخانه های فوق الذکر بپردازند.
 • شفاخانه ها مکلف اند تا اشخاص و افراد را جهت ارائه خدمات ترجمانی برای مریضان افغان استخدام نمایند.
 • برای اشخاص و افراد غیر مسئول که تحت نام ترجمانان مریضان افغان را به شفاخانه ها معرفی مینمایند، به هیچ عنوان پول کمیشن یا فیصدی از پول مریضان پرداخته نشود.
 • همه مریضان باید قبل از اجرای عملیات شان از جانب شفاخانه ها در رابطه به عواقب عملیات شان مطلع گردند.
 • شفاخانه ها باید معلومات در رابطه به مصارف کلی عملیات و تداوی مریضان را قبل از انجام عملیات با ایشان شریک سازند تا مریض از قبل در رابطه به مصارف کلی عملیات و تداوی خویش مطلع باشند.
 • در صورت مواجه شدن با تقلب و ارائه بل های گزاف مصارفاتی از جانب شفاخانه ها، مریضان افغان میتوانند تا با مقامات شفاخانه در تماس شده و شکایات خویش را ارائه نمایند.
 • در صورت که میان مریضان و شفاخانه ها از قبل تماس صورت گرفته باشد، شفاخانه های فوق الذکر امکانات ترانسپورتی یا امبولانس را (از میدان هوایی الی شفاخانه و برعکس آن) ارائه خواهد نمود.
 • وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان یک کمیته مستقل متشکل از داکتران سکتور خصوصی و دولتی افغان را جهت ارسال اسناد و مدارک طبی بیماران افغان و تعیین مصارف تداوی آنها با شفاخانه های هندی تعیین خواهد نمود. کمیته یاد شده پس از دریافت معلومات و جزئیات مصارف از جانب شفاخانه های هندی، معلومات را با بیماران افغان شریک خواهد ساخت و از آن پس بیماران افغان میتوانند شفاخانه مورد علاقه خویش را انتخاب نموده و جهت تداوی خویش در شفاخانه دلخواه شان به هند سفر نمایند.
 • وزارت صحت عامه افغانستان یک وبسایت را ایجاد خواهد نمود که در آن جزئیات همه شفاخانه ها درج خواهد بود.
 • وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان غرفه های کمک و همکاری با مریضان افغان را در میدان های هوایی کابل و دهلی جدید ایجاد خواهد نمود.

نوت: موارد 1 الی 8 از جانب شفاخانه های متذکره قابل اجرا میباشد اما موارد 9 الی 12 بعد از ایجاد یک میکانیزم جداگانه میان وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و شفاخانه های یاد شده در آینده نزدیک قابل تطبیق خواهد بود.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn