بدین وسیله به اطلاع عموم جوانان افغان که علاقه­مند تحصیل در هندوستان می­باشند ویا محصلین افغان که در حال حاضر در این کشور مصروف تحصیل هستند، رسانیده می­شود که با توجه به قوانین تحصیلی وزارت توسعه منابع بشری HRDM کشور هندوستان، هیچ پوهنتون خارجی اجازه ایجاد شاخه خود را در ایالات هندی نداشته و حق فعالیت در هندوستان را ندارد.

 باتأسف، تعدادی از جوانان افغان در پوهنتون (Stradford University)   وی بعضی پوهنتون های دیگر خارجی در هند ثبت نام کرده اند مدار اعتبار نیست و اسناد فراغت شان از جانب اداره (University Grants Commission) و وزارت انکشاف منابع بشری جمهوری هند تایید نمی­گردد.

 بنابراین، از عموم جوانان و محصلین افغان تقاضا می­شود تا از  ثبت نام در پوهنتون های که با  اداره (University Grants Commission) راجستر نه باشد، امتناع ورزیده  و از ضیاع وقت و منابع مالی خود جلوگیری نمایند

سفارت ج.ا.ا  مقیم دهلی­نو از تمامی جوانان  افغان که علاقه مند تحصیل در هندوستان می­باشند، تقاضا می نماید تا قبل از اخذ داخله با هر پوهنتونی با این نمایندگی تماس گرفته در زمینه معلومات کسب کنند.

وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در همکاری با بخش های اقتصادی و تجارتی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی جدید اخیراً یک یاد داشت تفاهم همکاری مشترک را با 9 شفاخانه بزرگ جمهوری هند هر یک Apollo، Artimis، Asian، Dharamshila،BLK Super Specialty ، Indian Spinal Injuries Center، Jaypee Hospital،، Madanta the Medcity، و Primus در مقر این سفارت به امضا رسانید.

به اساس یاد داشت تفاهم همکاری یاد شده، همه شفاخانه های فوق الذکر تعهد سپردند که خدمات ذیل را برای مریضان افغان ارائه خواهند نمود:

 • ارائه خدمات بهتر مطابق نورم های بین المللی برای مریضان افغان
 • توجه بیشتر و بهتر به مریضان افغان که جهت معالجه به شفاخانه های فوق الذکر مراجعه مینمایند.
 • با همه مریضان افغان که جهت معالجه به شفاخانه های فوق مراجعه مینمایند، همانند مریضان هندی برخورد خواهد شد و مریضان افغان نیاز ندارند تا از این پس پول بیشتر را به عنوان مریضان بین المللی به شفاخانه های فوق الذکر بپردازند.
 • شفاخانه ها مکلف اند تا اشخاص و افراد را جهت ارائه خدمات ترجمانی برای مریضان افغان استخدام نمایند.
 • برای اشخاص و افراد غیر مسئول که تحت نام ترجمانان مریضان افغان را به شفاخانه ها معرفی مینمایند، به هیچ عنوان پول کمیشن یا فیصدی از پول مریضان پرداخته نشود.
 • همه مریضان باید قبل از اجرای عملیات شان از جانب شفاخانه ها در رابطه به عواقب عملیات شان مطلع گردند.
 • شفاخانه ها باید معلومات در رابطه به مصارف کلی عملیات و تداوی مریضان را قبل از انجام عملیات با ایشان شریک سازند تا مریض از قبل در رابطه به مصارف کلی عملیات و تداوی خویش مطلع باشند.
 • در صورت مواجه شدن با تقلب و ارائه بل های گزاف مصارفاتی از جانب شفاخانه ها، مریضان افغان میتوانند تا با مقامات شفاخانه در تماس شده و شکایات خویش را ارائه نمایند.
 • در صورت که میان مریضان و شفاخانه ها از قبل تماس صورت گرفته باشد، شفاخانه های فوق الذکر امکانات ترانسپورتی یا امبولانس را (از میدان هوایی الی شفاخانه و برعکس آن) ارائه خواهد نمود.
 • وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان یک کمیته مستقل متشکل از داکتران سکتور خصوصی و دولتی افغان را جهت ارسال اسناد و مدارک طبی بیماران افغان و تعیین مصارف تداوی آنها با شفاخانه های هندی تعیین خواهد نمود. کمیته یاد شده پس از دریافت معلومات و جزئیات مصارف از جانب شفاخانه های هندی، معلومات را با بیماران افغان شریک خواهد ساخت و از آن پس بیماران افغان میتوانند شفاخانه مورد علاقه خویش را انتخاب نموده و جهت تداوی خویش در شفاخانه دلخواه شان به هند سفر نمایند.
 • وزارت صحت عامه افغانستان یک وبسایت را ایجاد خواهد نمود که در آن جزئیات همه شفاخانه ها درج خواهد بود.
 • وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان غرفه های کمک و همکاری با مریضان افغان را در میدان های هوایی کابل و دهلی جدید ایجاد خواهد نمود.

نوت: موارد 1 الی 8 از جانب شفاخانه های متذکره قابل اجرا میباشد اما موارد 9 الی 12 بعد از ایجاد یک میکانیزم جداگانه میان وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان و شفاخانه های یاد شده در آینده نزدیک قابل تطبیق خواهد بود.

به اطلاع محصلین عزیز  که تحصیلات عالی خویش در رشته های مرتبط به کمپیوتر و تکنالوژی معلوماتی به پایان رسانیده باشند ویا اینکه بزودی فارغ میگردند، رسانیده میشود اینکه کمپنی تکنالوژی معلوماتی NETLINKS   برای برنامه کار آموزی (internship) خویش کار ورز (intern) جذب میکند. افرادیکه واجد شرایط ذیل باشند می توانند درخواستی های خویش به ایمیل آدرسهای که در پایان این اطلاعیه درج گردیده ارسال نمایند.

گفتنی است که کمپنی متذکره آنعده متقاضیان که دوره انترنشیپ خویش را موفقانه سپری نمایند، استخدام خواهد کرد.

Candidate Profile:

-----------------------

 1. Education: Bachelors in Computer Science, Information Technology, Computer Applications, Management Information Systems or closely related field
 2. Work Experience: Not required, however, candidate has to prove their technical capabilities
 3. Certifications: Varies based on different jobs (NETLINKS can pay the fee for getting certifications if candidate is ready to take exam)
 4. System Administrators: Any Linux Certifications (Our requirement is Ubuntu Server knowledge)
 5. Database Administrators: Intermediate or Advance Certifications in PostgreSQL
 6. IT Project Managers: PMP Certifications
 7. IT Support Engineer (CCNA, MCSE)
 8. Positions for which candidates are required:
 9. System Administrators
 10. Database Administrator (Postgresql, MySQL)
 11. Cyber Security Specialist
 12. IT Project Managers (Masters Required)
 13. System Analyst / Business Analyst
 14. Software Developers (Python, PHP – Laravel Framework)
 15. Benefits: Selected candidates will get a chance to do their 3-6 months internship in NETLINKS’ office in Ghandinagar, Gujarat. You will be working with one of the best software development teams and during the 3-6 months internship, you will be learning wide variety of tools and technologies that guarantees you instant jobs as soon as you arrive in Kabul. Those selected for internships will directly get job with NETLINKS – the largest software development company in Afghanistan. For the period of internship, a stipend of INR 6000 in addition to accommodation and INR 4000 food allowance will be given. If the students are required to travel to Ghandinagar, the air travel expenses will be paid by NETLINKS as well. At the end of the internship, return air ticket to Kabul will be paid by NETLINKS as well.
 16. Number of Candidates Required: Each year, we plan to take 6-10 interns (50% each 6 months), competition for selection is very competitive, only the best will be selected and selection is totally based on merits!

 

Obaidullah Amarkhil

Human Resource Manager

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Website: www.netlinks.af |  www.jobs.af 

 

Rashida Ghyasi

Human Resource Officer

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  | Website: www.netlinks.af |  www.jobs.af 

 

Phone: +93799115566 OR +93773020100 (Extension: 9/HR)

 

اطلاعیه

۱ حمل ۱۳۹۵

به اطلاع عموم محصلین عزیز افغان که فعلاً در ایالت های مختلف کشور هندوستان بشمول ممبیی و حیدرآباد، به شیوه های ( Regular, Open, Distance and Online ) مصروف تحصیل اند و همچنان آنعدۀ محصلینی که قرار است در آینده با استفاده از بورسیه های دولت افغانستان، ICCR، ICAR و سایر بورسیه های کشور ها و سازمان های تمویل کننده و یاهم به مصرف شخصی غرض فراگیری تحصیلات عالی، عازم هندوستان گردند، رسانیده میشود،که اخیراً سفارتکبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دهلی جدید، کار ایجاد یک صحفه انترنتی خاص برای محصلین را روی دست گرفته بود، نهائی ساخت. فلهذا، از عموم محصلین محترم صمیمانه تقاضا به عمل میآید تا با ثبت نام و راجستر شان در این صفحۀ انترنتی و ارائه معلومات دقیق، سفارت جمهوری اسلامی افغانستان را در ایجاد سهولت های بیشتر برای محصلین کمک نمایند.

آدرس صفحه انترنیتی محصلین افغان در هند:  http://edu.afghanembassy.in

یادداشت: قابل تذکر است که از این به بعد سفارت افغانستان در دهلی جدید تمامی خدمات خویشرا برای محصلین افغان بر اساس همان کود خاصی که بعد از ثبت نام در صفحۀ انترنیتی محصلین، به هر محصل تفویض شده و به ایمیل آدرس شان ارسال خواهد گردید ، ارائه مینماید.

فلهذا، از عموم محصلین عزیز توقع میرود تا درظرف یک ماه آینده خود را ثبت نام و کود خاص را در یافت نمایند.

با احترام

بخش تحصیلی و فرهنگی سفارت

خـبرتـیـا

9 لیندۍ ۱۳۹۴

 

په هند کي میشتو ټولو قدرمنو افغانانو او درنو محصلینو ته چې په لاس لیکل شوی پاسپورټونه لری، په ډیر درنښت خبر ورکول کیږی چې د هغي هوکړی او توافق پر بنسټ چې د افغانستان حکومت او د ملکی هوائی چلند نړیوال سازمان (ICAO) ترمنځ شوی، په کمپیوټری پاسپورټونو دلاس لیکل شوي پاسپورټونو د  بدلون نیټه غځول شوی ده او تر هغه وخته یاد شوي پاسپورټونه د اعتبار وړ دي.

 

نو پدی توګه هغه محترم افغانان او په ځانګړي توګه محصلین چي په هند کي میشت دي او په لاس لیکل شوی پاسپورټونه لری، کولای شی چې په یادشوو پاسپورټونو بی له کوم خنډ څخه تګ راتګ وکړی.

په درنښت

د سفارت تحصیلی او فرهنګی څانګه

اطلاعیه

9 قوس 1394

به اطلاع عموم افغانان عزیز و محصلین گرامی مقیم هند که دارای پاسپورت های دستنویس هستند، احتراماً رسانیده میشود اینکه بنابر توافق و تفاهم که میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی (ICAO) صورت گرفت، معیاد اعتبار پاسپورت های دستنویس الی تعویض این پاسپورت ها به پاسپورت های کمپیوتری تمدید گردیده است.

 

فلهذا آنعده افغانان گرامی به خصوص محصلینی غزیزیکه دارای پاسپورت های دستنویس هستند می توانند با پاسپورت های دستنویس خویش بدون کدام ممنوعیت مسافرت نمایند.

با احترام

بخش تحصیلی و فرهنگی سفارت