این طرزالعمل به منظور نظم بخشیدن بورسها  و اگاهی دهی محصلان افغان درپوهنتون های خارج ازکشور به سویه های لسانس، ماستری ، دکتورا وفیلوشیپ ها، درپوهنتونها وموسسات تحصیلی وتحقیقی کشورهای خارجی، وضع گردیده است. 

ماده اول:

ارائه تعهد کاندیدان قبل از اعزام شان به کشور های خارج در رابطه به موارد ذیل: 

 1. تعقیب منظم برنامه تحصیلی وعدم ترک خودسرانه تحصیل
 2. متقبل شدن آن بخش مخارج تحصیل واقامت که توسط منبع بورس دهنده تادیه نمی گردد
 3. بازگشت به وطن بعد ازختم موفقانه تحصیل وکار درموسسه ویا مرجع معرفی کننده
 4. رعایت قوانین و مقررات کشور بورس دهنده
 5. پرداخت تمام مخارج تحصیل درصورت ضایع ساختن عمدی بورس

ماده دوم:

 بعد از مواصلت منظوری کاندیدان و اعزام به کشورمورد نظر, موارد ذیل جدآ مراعات گردد:

 1. احترام به قانون , فرهنگ و تمام رسوم و عنعنات کشور بورس دهنده
 2. رعایت شرایط بورس ومراجع بورس دهنده
 3. رعایت شرایط و مقررات پوهنتون ها و موسسه های تحصیلی
 4. رعایت شرایط و مقررات جای بودو باش ( لیلیه ها)
 5. اجتناب از کارهای غیر دسیپلینی وبدرفتاری با محصلان داخلی و خارجی , مسئولین پوهنتون ها و لیلیه ها
 6. اجتناب از تعصبات قومی و لسانی
 7. حفظ شئونات اسلامی در کشور میزبان

ماده سوم:

هرگاه محصل بنابردلایل غیر موجه, بورس خویش را ترک گفته به کشور و یا هم به یکی از کشور های خارجی  دیگر فرار مینماید. نماینده گی های سیاسی افغانستان مقیم کشور های خارجی مکلف اند تا هرچه عاجل فرد مذکور را  شناسایی و از مجرای رسمی , وزارت تحصیلات عالی را درجریان بگذارند.  

ماده چهارم:

در صورتیکه کاندیدان ماده های اول و دوم این طرزالعمل را رعایت ننمایند موارد تادیبی ذیل بالای شان تطبیق میگردد:

 1. پوهنتون مربوطه کشور بورس دهنده حق دارد در تفاهم با آتشه تحصیلی سفارت طبق مقررات و قوانین نافذ کشور میزبان حسب احوال تخطی فیصله توصیه, اخطارو حتی اخراج از کشور بورس دهنده را صادر نماید
 2. محصلان اخراج شده به کشور برگشت داده شده و تمام مصارف که از جانب مرجع بورس دهنده و یا دولت ج.ا.ا صورت میگیرد از نزد شان اخذ و به واردات دولت تحویل گردد
 3. محصلان اخراجی , حق اشتراک و تحصیل را در بورسیه های دیگر ندارد
 4. محصلان اخراجی, حق اشتراک در امتحان کانکور جهت ادامه تحصیل الی دوسال دیگر در پوهنتون های داخلی کشور را ندارند
 5. در صورت شناسایی همچو محصلان که دست به تشنج, تعصبات قومی, مذهبی , لسانی ,مسایل اخلاقی و غیره میزنند بعد از اخراج از کشور میزبان به ارگانهای عدلی و قضائی نیز معرفی گردند. 

ماده پنجم:

 اشتراک محصلان در پروگرام های نمایشی از عنعنات و کلتور ما در کشور میزبان و یا تجلیل از روزهای ملی  درتفاهم با آتشه های تحصیلی و فرهنگی سفارت خانه های افغانستان مقیم کشور های خارجی و پوهنتون مربوطه دایر گردد.

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn