شرایط صدور وکالت نامه:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو وکالت نامه را به کسانی صادر میکند که هویت افغانی داشته و یا در افغانستان تولده شده اما در هند زندگی میکنند و یا از هند درخواست میدهند.

درخواست های وکالت نامه تنها در حضور شخص ترتیب داده میشود. درخواست دهند باید با وکیل (در صورت موجودیت) و دو شاهد حضور داشته باشد.

  • مراجعه به بخش قنسلی بخش سفارت باید بعد از تعین قرار ملاقات صورت بگیرد.
  • حین ترتیب وکالتنامه حضور بلاقید و شرط موکل یا موکلین و شهود حتمی میباشد.
  • سه قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک (مؤکل/مؤکلین ، وکیل و شهود)
  • دو شاهد بالغ با سه قطعه عکس از هر کدام و اسناد مکمل در مورد هویت ایشان.
  • کاپی اسناد هویت موکل (تذکره و یا پاسپورت)
  • کاپی اسناد هویت وکیل اگر وکیل حضور نداشته باشد، باید سند موافقت وی موجود باشد.
  • پرداخت قیمت صکوک (125 دالر امریکایی)

 

 نحوه درخواست:

تمام مؤکل/مؤکلین باید با بخش قسنلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو قرار ملاقات را جهت مصاحبه از قبل تعقین نمایند:

ساعات کاری بخش قنسلی سفارت قرار ذیل اند:

از دوشنبه الی جمعه – از ساعت 09:30 صبح الی 12:00 ظهر

بخش قنسلی سفارت همچنان در روز های شنبه و یکشنبه تعطیل میباشد.

مؤکل/مؤکلین همرا با شهود و اقرار کننده گان باید به وقت معین ملاقات در سفارت حضور داشته باشند.

مصاحبه یک الی دو ساعت طول خواهد کشید. معمولا، وکالت نامه در پایان مصاحبه ترتیب میگردد. در بعضی از موارد، از مؤکل/مؤکلین خواسته میشود تا به تاریخ و ساعت تعین شده دیگری آمده و وکالت نامه خویش را به دست بیاورند.

 بازدهی اسناد اصلی:

تمام اسناد اصلی که با درخواست مؤکل/مؤکلین به منظور راجستر حصر وراثت ارایه گردیده است بعد از طی مراحل به مؤکل/مؤکلین باز داده خواهد شد.

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn