شرایط صدور وکالت نامه:

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو وکالت نامه را به کسانی صادر میکند که هویت افغانی داشته و یا در افغانستان تولده شده اما در هند زندگی میکنند و یا از هند درخواست میدهند.

درخواست های وکالت نامه تنها در حضور شخص ترتیب داده میشود. درخواست دهند باید با وکیل (در صورت موجودیت) و دو شاهد حضور داشته باشد.

 • مراجعه به بخش قنسلی بخش سفارت باید بعد از تعین قرار ملاقات صورت بگیرد.
 • حین ترتیب وکالتنامه حضور بلاقید و شرط موکل یا موکلین و شهود حتمی میباشد.
 • سه قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک (مؤکل/مؤکلین ، وکیل و شهود)
 • دو شاهد بالغ با سه قطعه عکس از هر کدام و اسناد مکمل در مورد هویت ایشان.
 • کاپی اسناد هویت موکل (تذکره و یا پاسپورت)
 • کاپی اسناد هویت وکیل اگر وکیل حضور نداشته باشد، باید سند موافقت وی موجود باشد.
 • پرداخت قیمت صکوک (125 دالر امریکایی)

 

 نحوه درخواست:

تمام مؤکل/مؤکلین باید با بخش قسنلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو قرار ملاقات را جهت مصاحبه از قبل تعقین نمایند:

ساعات کاری بخش قنسلی سفارت قرار ذیل اند:

از دوشنبه الی جمعه – از ساعت 09:30 صبح الی 12:00 ظهر

بخش قنسلی سفارت همچنان در روز های شنبه و یکشنبه تعطیل میباشد.

مؤکل/مؤکلین همرا با شهود و اقرار کننده گان باید به وقت معین ملاقات در سفارت حضور داشته باشند.

مصاحبه یک الی دو ساعت طول خواهد کشید. معمولا، وکالت نامه در پایان مصاحبه ترتیب میگردد. در بعضی از موارد، از مؤکل/مؤکلین خواسته میشود تا به تاریخ و ساعت تعین شده دیگری آمده و وکالت نامه خویش را به دست بیاورند.

 بازدهی اسناد اصلی:

تمام اسناد اصلی که با درخواست مؤکل/مؤکلین به منظور راجستر حصر وراثت ارایه گردیده است بعد از طی مراحل به مؤکل/مؤکلین باز داده خواهد شد.

 

نکاح خط

 

 

شرایط صدور نکاح خط:

-  حضور زن و شوهر با داشتن اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-  حضور دو نفر شاهد با اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هریک ( زن و شوهر)

-  پرداخت قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

شرایط صدور سند زوجیت:

-         حضور زن و شوهر با اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-  حضور سه تن اقرار کننده و دو تن شاهد همراه با اسناد قانونی (تذکره تابعیت یا پاسپورت)

-دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک ( زن و شوهر، اقرارکننده گان و شهود)

-  پرداخت قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

 

سند مجردی

 

شرایط صدور سند مجردی:

-         موجودیت شخص متقاضی، سه نفر اقرارکننده و دو تن شهود با داشتن اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-         در صورتیکه قبل از تکمیل سند قانونی (۱۸ سالګی) از افغانستان بیرون شده باشد

-         درخواست کتبی متقاضی

-         دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هریک ( متقاضی، اقرارکننده گان و شهود)

-         پرداخت  قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

 

طلاق خط

 

طلاق خط :

در صورتیکه مسایل مربوط به مهر، نفقه، حضانت اطفال مطرح نباشد و منظور صرف جدائی و داشتن سند حقوقی باشد، نمایندگیهای سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان میتواند به حضور داشت ناکح و منکوحه و دو تن شهود اتباع افغانی به ملاحظه اسناد معتبر هویت افغانی شان ترتیب و صادر کرده میتواند. در صورتیکه زوجین خواهان حقوق خود باشند در آن صورت صلاحیت فیصله همچو موارد از صلاحیت محاکم در داخل کشور میباشد.

شرایط صدور طلاق خط:

-         حضور زن و شوهر با داشتن اسناد قانونی (تذکره، پاسپورت)

-         دو قطعه عکس به سایز 3*4 برای هر یک ( زن و شوهر)

-         پرداخت قیمت صکوک (50 دالر امریکایی)

 

سند فوتی و مریضی:

-         به اساس تائید داکتر مؤظف و شفاخانه به رویت اسناد، سند فوتی صادر و تائید میشود

-         به اساس تائید داکتر مؤظف و شفاخانه به رویت اسناد، سند مریضی تصدیق میشود

-         اسناد فوتی و مریضی بطور رایگان صادر و تصدیق می گردد

 

 

فعالیت های کاری دفتر اتشه فرهنگی در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دهلی نو:

 • آشنا ساختن کشور میزبان با مظاهر تاریخی و فرهنگی افغانستان، فراهم آوری مطالب مربوط به فرهنگ و تاریخ جمهوری هند و ارسال آن به داخل کشور از اولویت های عمده این دفتر محسوب میشود؛
 • سهمگیری و مشارکت فعال در محافل، مجالس، کنفرانس ها، سیمینار های علمی، سمپوزیم ها، ورکشاپ ها، کنفرانس های مطبوعاتی و محافل دیگر مطبوعاتی و فرهنگی که از طرف جمهوری هند یا سایر نماینده گی های سیاسی مقیم جمهوری هند  برگزار میگردد؛
 • تعقیب و تطبیق ایجاد قرار دادها و موافقت نامه های مطبوعاتی، فرهنگی و توریستی میان افغانستان و جمهوری هند ؛
 • توسعه نکات مشترک فرهنگ افغانی با جمهوری هند؛

5- تحلیل  کامل نقاط ضعف و قوت روابط فرهنگی کشور متبوع و جمهوری هند؛

6- برگزاری  سمینار ها ، کنفرانس ها ، سمپوزیم ها و نمایشگاها فرهنگی در جمهوری هند؛

7-  ایجاد زمینه ها در راه اندازی مسابقات ورزشی میان ورزشکاران کشور متبوع در جمهوری هند؛

8- ایجاد زمینه های همکاری فرهنگی میان فرهنگیان کشور متبوع و جمهوری هند؛

9- در صورت داشتن وسایل و امکانات تهیه فلم های مستند از روابط فرهنگی افغانستان و هند؛

10- ایجاد سهولت ها برای فرهنگیان و ورزشکاران افغان مقیم جمهوری هند.

 

پیشنه ایجاد پست  اتشه فرهنگی در سفارت کبرای  جمهوری اسلامی افغانستان – دهلی جدید

پست آتشه فرهنگی در سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم دهلی نو  دو دهه قبل، در سال 1370ه ش  در زمان حکومت دکتور نجیب الله احمدزی، به منظور رسیدگی به امورات فرهنگی و تقویت روابط فرهنگی و تاریخی میان هند و افغانستان ایجاد گردیده است .

فهرست اتشه های فرهنگی که دراین سمت ایفای وظیفه کرده اند قرار ذیل اند.

1- محترم بشیر احمد امانی - 1370

2- محترم سیدحبیب شاه -  1381

3- محترم محمد افسر رهبین - 1384

4- محترم عبدالخالق رشید - 1388

5- محترم غلام نبی پاکطین - 1392

6- محترم اجمل عالم زی - 1395