سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی نو - سفارت افغانستان در دهلی نو

ارتباط با ما

سفارت افغانستان
دهلی نو

دهلی نو، چاناکیاپوری
سرک شانتی پت، شماره 5/50F
کود پستی ۱۱۰۰۲۱
تلیفون:۰۰۹۱۱۱۲۴۱۰۰۴۱۲
فکس: ۹۱۱۱۲۶۸۷۵۴۳۹+
 NewDelhimfa.af

جنرال قونسلگری افغانستان
بمبئی

115, Walkeshwar Rd, Walkeshwar,
Malabar Hill, Mumbai,
Maharashtra 400006
تلیفون: +91-22-2363 3777
قکس: +91-22 2363 5437

عضویت در خبرنامه ماهوار